Szukaj

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFTLO.PL Z DNIA 28.09.2020 R.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.

1. Sklep internetowy loftlo.pl (dalej „Sklep”) dostępny jest pod adresem strony internetowej www.loftlo.pl i należy do firmy KLS sp. z o.o. , ul. Kosiarzy 4a/1, 61-070 Poznań, NIP: 617 221 70 71, tel.: (+48) 516 857 931, email: loftlodesign@gmail.com (dalej „ Sprzedawca”/„Administrator”).

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny kwietnikami (dalej „Produkty/Produkt”), z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

3. Produkty mogą być również przygotowane na indywidualne zamówienie Klienta.

4. Ilość i rodzaj Produktów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.

5. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.

6. Przedmiot działalności Sklepu realizowany jest na terytorium całego świata.

7. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

8. Prezentowane na stronie Sklepu Produkty stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).

9. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

ROZDZIAŁ II – DEFINICJE

§ 2.

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

1. Sklep – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.loftlo.pl w celu umożliwienia Klientom zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość,

2. Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (dalej„Konsument”), a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej „Przedsiębiorca” ), korzystającą ze Sklepu,

3. Produkt/Produkty– oznacza rzeczy ruchome będące kwietnikami, wyprodukowane przez Sprzedawcę w tym przygotowywaną na indywidualne zamówienie Klienta, objęte przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,

4. Koszyk – elektroniczny koszyk w którym Klient ma możliwość przechowywania wybranych Produktów do momentu złożenia Zamówienia i dokonania płatności.

5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, automatyczne otrzymywanie informacji o produktach, nowościach, promocjach i kodach rabatowych dostępnych w Sklepie.

8. Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia.

ROZDZIAŁ III – WYMAGANIA TECHNICZNE

§ 3.

Do korzystania ze Sklepu, konieczne jest posiadanie oprogramowania, w szczególności:

1. przeglądarki internetowej typu Mozila Firefox 31 lub nowsza, Opera 23 lub nowsza, Chrome 10 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy, a także Safari obsługującej standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,

2. minimalnej rozdzielczości ekranu monitora 1024×768 pikseli,

3. połączenia z siecią Internet,

4. aktywnej skrzynki poczty elektronicznej,

5. włączonej obsługi JavaScript oraz plików Cookies.

§ 4.

Klient poprzez złożenie Zamówienia oświadcza, że:

1. zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;

2. zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Ochrony Prywatności;

3. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu oraz pod formularzem zamówienia,

4. ewentualnie wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera.

§ 5.

Sklep jest dostępny dla Klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

ROZDZIAŁ IV PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§6.

Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia oraz dokonania Płatności.

§7.

1. Klient może składać Zamówienie za pomocą formularza zamówień dostępnego w Sklepie.

2. Sklep przyjmuje Zamówienia przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

3. Realizacja zamówień złożonych w dni wolne od pracy będzie rozpoczęta w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

4. W celu złożenia w Sklepie Zamówienia za pomocą formularza zamówień dostępnego w Sklepie, Klient powinien wykonać następujące czynności:

a) wybrać Produkt lub Produkty i wpisać do formularza konkretny kolor i opcję produktu lub w wypadku gotowych Produktów użyć przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”,

b) przejść do Koszyka i wybrać sposób płatności oraz dostawy,

c) zaakceptować niniejszy Regulamin oraz oświadczenia dostępne pod formularzem zamówień,

d) użyć przycisku „PRZEJDŹ DALEJ” oraz uzupełnić dane osobowe obejmujące:

  • imię i nazwisko/ firmę,
  • adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej email,
  • ewentualnie NIP.

e) na koniec użyć przycisku „ZAMAWIAM”.

5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on od Sprzedawcy wiadomość email z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz informacją dot. sposobu płatności oraz terminu dostawy zamówionego Produktu.

§8.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych Zamówień, w których dane osobowe Klientów są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem.

2. Zamówienie nieopłacone w terminie 2 dni od momentu złożenia Zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę i umowę uważa się za niezawartą.

3. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed dokonaniem płatności. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, drogą telefoniczną lub mailową.

§9.

1. Aktualne sposoby płatności są określone w niniejszym Regulaminie oraz podczas składania Zamówienia.

2. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:

  •  zwykły przelew (wpłata na konto),
  • płatność elektroniczne i kartą kredytową,

3. Zwykły przelew należy wykonać na numer rachunku: 98105017351000009080731525

4. Obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi: PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

5. Przy wyborze wysyłki DHL na terenie Polski operatorem płatności jest DHL Parcel Polska sp. z o.o., NIP 9512417713 z siedzibą przy ul. Osmańska 2 02-823 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000631916.

§10.

1. Każdy Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy bezpłatnego Newslettera w trakcie składania Zamówienia lub na stronie Sklepu.

2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera następuje po podaniu w formularzu zamówień adresu poczty elektronicznej Klienta, na który ma być przesyłany Newsletter i akceptacji oświadczenia.

3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres poczty elektronicznej email: loftlodesign@gmail.com.

ROZDZIAŁ V DOSTAWA PRODUKTÓW

§11.

1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia Produktu spośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę przy składaniu Zamówienia.

2. Termin realizacji Zamówienia w Sklepie, jest dostępny w opisie wybranego Produktu oraz w trakcie składania Zamówienia. Termin ten jest podany w dniach roboczych.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia z Klientem indywidualnie terminu realizacji Zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Zamówienia, o czym każdorazowo poinformuje Klienta.

5. Opłata za dostawę Produktu jest dostępna w trakcie składania Zamówienia, w Sklepie oraz niniejszym Regulaminie.

6. Klient może skorzystać z dostępnych form dostawy:

a) kurier DHL w cenie 20 zł na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

b) darmowej dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przy zamówieniu o łącznej wartości powyżej 400 zł.

7. Przewidywany termin dostarczenia do Klienta zamówionych Produktów za pośrednictwem kuriera DHL wynosi 1-2 dni roboczy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§12.

1. W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionego i opłaconego Produktu, Sprzedawca po uprzednim kontakcie z Klientem może przesłać ponownie Produkt lub dokonać zwrotu Klientowi kosztów zamówionego Produktu po uprzednim potrąceniu kosztów odesłania przesyłki do Sprzedającego odpowiednio w wysokości określonej w § 13 ust. 2, z wyłączeniem Produktów których dotyczy § 14 ust. 2.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 powyżej, Klient jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowych kosztów na które składają się koszt odesłania Produktu do Sprzedającego w wyniku nie odebrania jej przez Klienta oraz koszt ponownej wysyłki zgodnie z cennikiem podanym w § 13 ust. 2.

§13.

1. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia Produktu w transporcie, Klient zgodnie z ustawą prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.) ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

2. Koszt dostawy Produktów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 20 zł.

3. Ilości zamówionych sztuk Produktów nie ma wpływu na koszt dostawy, który jest stały zgodnie z ust. 2 powyżej.

4. W przypadku wysyłki nie uwzględnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu dokonywana jest wycena indywidualna.

§14.

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Klient będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru Produktu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Zamówiony Produkt jest przygotowywany według indywidualnej specyfikacji Konsumenta.

3. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Produkt znajduje się w stanie niezmienionym i nie nosi oznak używania.

4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać Produkt na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę Produktu oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty najtańszej wybranej formy dostawy Odzieży do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Koszty odesłania Produktu przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.

6. Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki Produktu, w razie zwrotu przez Konsumenta wyłącznie części Zamówienia, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwracany Produkt, z wyłączeniem opłaty za przesyłkę.

7. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą elektroniczną na adres email: loftlodesign@gmail.com. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „ZWROT”.

9. Sprzedający po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy, potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania oświadczenia, przesyłając potwierdzenie jego odbioru na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

ROZDZIAŁ VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§15.

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Klient jest Konsumentem, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§16.

1. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres email: loftlodesign@gmail.com.

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „REKLAMACJA”.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).

4. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą na numer telefonu (+48) 516 857 931‬.

5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta razem z Produktem.

6. Reklamowany Produkt należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu.

7. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

8. Ograniczenie wskazane w ust. 7 nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub nie dokonał usunięcia wady.

9. Konsument może żądać usunięcia wady Produktu na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

10. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.

11. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.

12. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania.

13. W przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

§17.

W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

ROZDZIAŁ VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I RODO

§18.

1. Sprzedawca będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów.

2. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówień tj. imię i nazwisko, adres email, telefon, adres, a także firmy oraz NIP przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm).

4. Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych w szczególności w celach skorzystania przez zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktu, a także statystycznych oraz marketingowych.

5. Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Klienta dobrowolnie.

6. Udostępnione przez Klienta dane osobowe będą chronione przez Administratora z zachowaniem najwyższej staranności.

7. Ponadto Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez Sprzedawcę usług na podany adres email zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z póżn. zm.).

8. Administratorem Twoich danych osobowych będzie KLS sp. z o.o. , ul. Kosiarzy 4a/1, 61-070 Poznań, adres e-mail: loftlodesign@gmail.com. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

1. Wszelkie wynikłe spory w związku z realizacją umowy sprzedaży oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”, „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Konsumentów jest sąd właściwy dla siedziby Konsumenta.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Przedsiębiorców jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§20.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszego Regulaminu było lub mogło stać się nieważne, ważność całego Regulaminu pozostaje przez to w mocy w pozostałej części. W takim przypadku Usługodawca zastąpi nieważne postanowienie Regulaminu innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie wiernie oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.

3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.

4. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie wraz z informacją o ich dokonaniu.

§21.

1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów